top of page

אין ספק שבמדינתנו יחסי עבודה הינם נדבך מרכזי בכלכלה הישראלית. 

להשקפתנו, לדיני העבודה יש שני היבטים. 

ההיבט ראשון נוגע לעובד עצמו ולזכויות העובד המוגנות בחוקי העבודה השונים. פעמים רבות מעבידים מנצלים את חוסר ידיעתם של העובדים בדבר הזכויות המגיעות להם כעובדים, על מנת לקפח ולמנוע מהם זכויות סוציאליות המגיעות להם על פי דין. אנו מבטיחים למצות את מלוא זכויותכם אל מול המעביד ולוודא שלא קופחתם.

בין אם מדובר בפיטורים ע"י המעביד או בהתפטרות העובד. הכלל הוא- לכולם מגיעות זכויות! 

ההיבט השני של דיני העבודה ויחסי העבודה נוגע למעסיק או למעביד של אותו עובד אשר במקרים רבים מוצא עצמו נתבע על ידי אחד העובדים וזאת מבלי שידע מה הן הסיבות שהובילו להגשת התביעה נגדו. אנו נלווה את עסקיכם וניתן ייעוץ שוטף, לרבות הכנת חוזי העסקה ובחינה מדוקדקת של תנאי העסקה וזאת כדי למנוע את ההתמודדות עם תביעות עובדים ככל שניתן.

אנו משרד בעל אג'נדה חברתית, ולכן אנו נדאג שלכל עובד ינתנו מלוא הזכויות ושכל מעביד ידע איזה זכויות עליו לתת לעובדיו. 

דיני עבודה וזכויות עובדים
bottom of page